Profil Pejabat

Karim Marasabessy, S.Pi.,MM

Karim Marasabessy, S.Pi.,MM

NIP : 19720601 199703 1 009
Jabatan: Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Bidang: Bidang Penguatan Daya Saing…
Avatar

Indra Gunawan, A.Pi

NIP : 19650403 199203 1 019
Jabatan: Kepala Seksi Pelabuhan Perikanan Bidang: Bidang Perikanan Tangkap Email: indragunawan4365@gmail.com No-Telp: 081953175743
Abdul Rahman, S.St.Pi

Abdul Rahman, S.St.Pi

NIP : 197005261992031 006
Jabatan: Kepala Seksi Usaha Budidaya Bidang: Bidang Perikanan Budidaya Email: abdulrahmandkpntb@gmail.com No-Telp: 085337777222
X